Sprzedaż ratalna lukas
Akceptacja kart płatniczych karta
Realizacja dotacji unijnych ue


Autoryzowany Serwis Makita
w zakresie napraw elektronarzędzi.

"Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana."
- Albert Einstein


Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne nie tylko elektronarzędzi MAKITA!


REGULAMIN SERWISU
  1. Przyjęcie do naprawy
MACH-TECH S.C. przyjmuje urządzenia do serwisu wystawiając druk zlecenia naprawy. Niniejsze warunki stanowią jego integralną część. Podpisanie ich oznacza akceptacje Regulaminu Serwisu przez Zleceniodawcę.

  2. Naprawa gwarancyjna
Zleceniodawca dostarcza kompletne urządzenie wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Naprawa realizowana jest zgodnie z zapisami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku częściowej, bądź całkowitej odpłatności za naprawę, Zleceniodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie, przed jej wykonaniem. W karcie gwarancyjnej dokonany zostanie stosowny wpis opisujący realizację reklamacji.

Na życzenie Zleceniodawcy, sporządzony zostanie Protokół Rozpatrzenia Reklamacji.

  3. Naprawa pogwarancyjna – kosztorys
Na życzenie Zleceniodawcy serwis dokonuję diagnostyki i wyceny przewidywanych kosztów naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy Zleceniodawca ponosi koszt przeprowadzonej diagnostyki urządzenia w wysokości:

Ø bezpłatnie ; jeżeli określenie usterki nie wymaga demontażu maszyny,

Ø 24 zł ; dla urządzeń elektropneumatycznych,

Ø 18 zł ; dla pozostałych urządzeń.

Jeżeli Zleceniodawca wyraża zgodę na naprawę, nie ponosi kosztów diagnostyki. Na koszt naprawy składać się będą koszty wymienionych części oraz koszt usługi wg cennika. Wycena kosztów naprawy może ulec zmianie, jeżeli w trakcie montażu urządzenia ujawnią się dodatkowe usterki, których wcześniejsze wykrycie nie było możliwe bez zamontowania nowych elementów przewidzianych do wymiany w pierwotnej diagnostyce.

Zleceniobiorca nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za następstwa spowodowane dalszym użytkowaniem sprzętu zwróconego Zleceniodawcy na jego życzenie bez naprawy.

  4. Warunki udzielanej gwarancji poserwisowej
Zleceniobiorca udziela gwarancji poserwisowej na wymienione części zamienne i podzespoły w okresie trzech miesięcy od dnia wystawienia faktury.

Gwarancja udzielana Zleceniodawcy jest wyłączona w przypadkach:

– stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

– stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,

– wykonania naprawy lub modyfikacji urządzenia w okresie gwarancji przez osoby nieupoważnione,

– wystąpienia uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne oraz części zamienne i wyposażenie, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają zużyciu przed upływem okresu gwarancji.

  5. Termin odbioru
Odbiór naprawionego lub zdiagnozowanego urządzenia nastąpi w terminie wskazanym w zleceniu naprawy. W przypadku nieodebrania naprawionego lub zdiagnozowanego urządzenia w okresie 30 dni od daty zakończenia realizacji naprawy, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za składowanie w wysokości 2zł netto za każdy rozpoczęty dzień przechowywania. Jeśli termin wskazany w zleceniu naprawy ulegnie wydłużeniu, okres 30 dni liczony jest od daty zawiadomienia telefonicznego lub pisemnego.

  6. Płatność
Należność za wykonaną usługę płatna jest gotówką w momencie odbioru urządzenia bądź przelewem w przypadku przyznania Zleceniodawcy kredytu kupieckiego.

  7. Postanowienia końcowe
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze zleceniem naprawy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeśli okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Krakowie.